เรียนหนึ่งได้ถึงสองกับ “พระกุมารเยซูวิทยา” โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ให้ทางเลือกกับผู้เรียนได้มากกว่า

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ

                ปกติแล้วการเรียนในสายอาชีพ เมื่อเรียนครบหลักสูตร สิ่งที่จะได้รับคือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อใช้สำหรับหางานทำ หรือเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งในการหางานนั้น วุฒิปวช. มักจะได้เปรียบกว่าการมีวุฒิม.ปลาย สายสามัญ เพราะถือว่ามีประสบการณ์ทำงานที่มากกว่า แต่สำหรับการเรียนต่อ ต้องยอมรับว่าบางครั้งก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ทำให้นักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีพมาตลอด 3 ปี อาจเลือกมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาได้ไม่มากเท่าคนจบม.ปลาย                 อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้กำลังมีทางออกที่ดีกว่าเดิม เพราะโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพอย่าง โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ‘เรียนหนึ่งได้ถึงสอง’ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เรียนหนึ่งได้ถึงสองที่โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ                 การเรียนหนึ่งได้ถึงสองในที่นี้คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป เมื่อเรียนหลักสูตรครบ 3 ปีแล้ว ผู้เรียนจะได้รับทั้งใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ควบคู่กับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เพียงลงเรียนตามวิชาภาคบังคับตลอด 3 ปี เข้ารับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาปีสุดท้าย ลงเรียนเรียนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรปวช. และม.ปลาย                 หลักสูตรนี้จึงทำให้ผู้เรียนที่ตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ พระกุมารเยซูวิทยา จะได้รับทั้งความรู้ทางด้านเลขานุการและภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ […]